دانشمند آن است که از فراگیری دانش ملول نگردد . [امام علی علیه السلام]